Obchodné podmienky

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je:

PCexpres, s. r. o.
IČO: 46136606
DIČ: 2023250680
IČ DPH: SK2023250680
so sídlom Osadná 11, 831 06 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 72506/B

(ďalej len „predávajúci“)

a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho: https://eshop.pcexpres.sk.

Adresa a kontaktné údaje predávajúceho:

PCexpres, s. r. o.
Osadná 11
831 06 Bratislava,
Tel.: + 421 2 20 60 00 60,
Email: eshop@pcexpres.sk

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Sídlo: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, Odbor ochrany spotrebiteľa, Tel.: 02/58 272 132, Fax: 02/ 58272 170, Web: www.soi.sk

Článok II.

Kupujúci

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov a/alebo služieb od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu: https://eshop.pcexpres.sk. Tieto základné obchodné podmienky platia pre dodávky tovarov objednaných cez elektronické obchodné centrum https://eshop.pcexpres.sk. Základnou povinnosťou kupujúceho pred objednaním tovaru je dôkladne sa oboznámiť so základnými obchodnými podmienkami, ktoré sa pre kupujúceho stávajú záväznými objednaním tovaru alebo služieb. Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Ďalej uvedený ako „kupujúci“.

Článok III.

Objednávka

[3.1] Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe odoslania objednávky kupujúcim. Objednávku zrealizujete tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberiete tovar, následne zadáte spôsob doručenia a spôsob platby a odošlete objednávku. Aby bolo možné poslať objednávku, minimálny nákup je 5€. Pred odoslaním objednávky bude umožnená kontrola objednávky kupujúcim za účelom úprav resp. zmien objednávky prípadne opráv chýb objednávky. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na e-mail kupujúceho bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Pred odoslaním objednávky predávajúci informoval kupujúceho o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada, ako aj o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk.

Pri produktoch s obmedzením predaja podľa typu profesie kupujúceho si Dodávateľ si vyhradzuje právo na nedodanie tovaru v prípade, že označenie zákazníka určujúce výnimku zo zákazu predaja vybraného tovaru nie je pravdivé.

[3.2] Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu.

[3.3] Predávajúci je oprávnený k úprave ceny produktu bez predošlého upozornenia v prípadoch výraznej zmeny trhovej situácie alebo v prípadoch systémových nedostatkov (nulová cena za produkt, pokiaľ nie je v popise produktu, že sa jedná o „produkt zdarma“ a pod.). Zmena cien pri všetkých produktoch bez predošlého upozornenia vyhradená.

Článok IV.

Informovanie kupujúceho

Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok:

 • o hlavných vlastnostiach tovaru v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru informoval na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. I. týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. I týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. V. týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. V a v prílohe týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. V. týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. V týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v reklamačnom poriadku predávajúceho, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 • o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
  o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

Článok V.

Storno objednávky

[5.1] Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Kupujúci môže pre odstúpenie od zmluvy využiť aj formulár, ktorý je súčasťou týchto obchodných podmienok predávajúceho a to v zmysle poučenia ktoré je súčasťou formulára obchodných podmienok predávajúceho. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je: predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, resp. tovar, ktorý má povahu ochrannej pomôcky, ktorá po použití Objednávateľom stráca svoju ochrannú schopnosť. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom. v ostatných prípadoch podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.

[5.2] V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Kupujúci však bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty/kuriérskej služby.

[5.3] Pri vrátení zasielajte (odovzdajte) prosím tovar nepoškodený a nepoužitý vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na zaslaný bankový účet.

[5.4] Tovar nie je možné používaný a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Tovar zasielajte prosím späť v pôvodnom nepoškodenom obale,

 • nepoužívaný
 • nepoškodený
 • kompletný (vrátane používateľskej príručky a pod.) spolu s dokladom o kúpe

Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame Vám tovar poistiť.

[5.5] Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku v prípade, ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené.

Článok VI.

Dodanie tovaru

[6.1] Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

[6.2] Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

[6.3] Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez chýb potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

[6.4] Pri objednávke počas pracovných dní je tovar expedovaný hneď po overení skladovej dostupnosti. V prípade osobného odberu objednávky kupujúcim na našich pobočkách (odberných miestach) je dodanie rozlišované nasledovne:

 • tovar je ihneď dostupný na odbernom mieste zvolenom kupujúcim pri objednávke a po písomnom potvrdení pobočkou (odberným miestom) je možné objednávku v rámci otváracej doby vyzdvihnúť
 • tovar je dostupný len na inom odbernom mieste, ako je kupujúcim zvolené pri objednávke. Odberné miesto zabezpečí presun objednávky obvykle do 2 pracovných dní a písomne potvrdí kupujúcemu možnosť vyzdvihnutia
 • tovar je dostupný na centrálnom sklade a do 2 prac. dní je expedovaný na odberné miesto, ktoré po prijatí potvrdí kupujúcemu možnosť vyzdvihnutia

Štandardná dodacia doba 2 prac. dni sa môže predĺžiť o dobu presunu objednávky z inej pobočky a presmerovaní na zákazníkom zvolené odberné miesto.  V prípade odberného miesta Packeta je dodacia doba na zvolené miesto cca 3 pracovné dni. Objednávka je v prípade vyzdvihnutia na odbernom mieste vo forme našich pobočiek rezervovaná po dobu 14 kalendárnych dní.

Článok VII.

Množstvové zľavy

[7.1] O množstvové zľavy môže žiadať každý zákazník pri odbere toho istého (rovnakého) tovaru v množstve viac, ako 3ks.

[7.2] Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán spracúvanie.

[7.3] Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 Zn OOÚ, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa spracovania dopytu o zľavu.

[7.4] Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

[7.5] Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a) svoje identifikačné údaje: Meno a priezvisko, email
b) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
c) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko a emailovú adresu,
e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť.

[7.6] Podrobné informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov obsahuje príloha týchto všeobecných obchodných podmienok označená ako: Ochrana osobných údajov.

[7.7] Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Článok VIII.

Ostatné všeobecné obchodné podmienky

[8.1] Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

[8.2] Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán spracúvanie.

[8.3] Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 Zn OOÚ, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

[8.4] Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

[8.5] Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. I. týchto obchodných podmienok,
b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČ DPH, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť.

[8.6] Podrobné informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov obsahuje príloha týchto všeobecných obchodných podmienok označená ako: Ochrana osobných údajov.

[8.7] Doručenie objednávky je pri jej celkovej sume 50€ a viac BEZPLATNÉ a to len na území SR. Do sumy 49,99€ je cena kuriérskej služby 3,50€ v rámci SR. Pri nákupe z Českej republiky je dodanie 8,40€ pre celé územie ČR a pri celkovej sume za objednávku 100 a viac € je doručenie BEZPLATNÉ. Poplatok za dobierku alebo doručenie na jedno z našich odberných miest je 1€. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke https://eshop.pcexpres.sk. Tieto nákupné podmienky sú platné od 01.01. 2021. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

[8.8] Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.